Dirbame visoje Lietuvoje!

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG) – ką apie juos reikia žinoti projektuojant pastatus?

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad pagal statybos procesą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos  teisės aktus, inžineriniai geologiniai ir geotechniniai (toliau – IGG) tyrimai yra privaloma statinių projektavimo ir statybos proceso dalis, o IGG tyrimų ataskaita – privalomas statinio projekto dokumentas.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (toliau – STR 1.04.02:2011) 46 punktu, IGG tyrimai privalomi statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektams, taip pat kapitalinio remonto projektams, kai keičiamos pamatų konstrukcijos, rengti. Projektiniai IGG tyrimai rekomenduojami atlikti ir statinio statybos pagrindimui, projektiniams pasiūlymams, statinio statybos būdui parinkti ir galimybių studijai bei konkursinei dokumentacijai.

IGG tyrimai nebūtini tuomet, kai projektuojamas statinys priskiriamas nesudėtingiems statiniams, t. y. gyvenamiesiems, sodo, pagalbiniams pastatams, atitinkantiems nesudėtingųjų statinių techninius parametrus, nustatytus Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Tačiau rengiant ypatingųjų, neypatingųjų statinių statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektus, taip pat kapitalinio remonto projektus, kai keičiamos pamatų konstrukcijos, IGG tyrimai privalomi, STR 1.04.02:2011 46 punkte išimčių nenumatyta.

Statybos inspekcija primena, kad tiek ypatingųjų, tiek neypatingųjų statinių projektų bendrosios dalies bendrojoje techninėje specifikacijoje turi būti pateikti nurodymai, reikalavimai dėl reikalingų žemės sklypo tyrimų (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos metu), tarp jų ir dėl IGG tyrimų. Šie duomenys (ne tyrimų ataskaita) bendrosios dalies bendrojoje techninėje specifikacijoje pateikiami atsižvelgiant į STR 1.04.02:2011 46 punkto nuostatas dėl IGG tyrimų privalomumo.

Nuo 2020-09-22 įsigaliojo STR 1.04.04:2017 pakeitimai, pagal kuriuos ypatingųjų statinių projektuose – statybos sklypo IGG tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija yra statinio projekto bendrosios dalies priedas (STR 1.04.04:2017 5.6.41 punktas). Neypatingųjų statinių projektų bendrosios dalies sudėtyje ši ataskaita nenumatyta. Pagal STR 1.04.04:2017  8 priedo 9.6 punktą, statybos sklypo IGG tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre (projekto vadovo parašu patvirtinta dokumento kopija be asmens duomenų) yra statinio projekto konstrukcijų dalies sudėties dokumentas. Remiantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 2 punktu,jeigu statinio projektas sudarytas iš atskirų dalių, su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD) pateikiama bendroji, architektūrinė, kultūros paveldo tvarkybos (su leidimu atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kai ši dalis privaloma) dalys ir (ar) jų kompiuterinis įrašas.

Statybos inspekcija pažymi, kad savivaldybių administracijos, pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – STR 1.04.04:2017) 5 priedo 1 punkte joms suteiktą kompetenciją,turi pareigą patikrinti ar ypatingojo statinio projekto bendrojoje dalyje yra statybos sklypo IGG tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre, Lietuvos geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija. Be to, remiantis šio priedo 1.13 punktu, savivaldybių administracijoms priskirta funkcija tikrinti, ar statinio projektas parengtas pagal STR 1.04.04:2017 nustatytą tvarką.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2021-01-01 įsigaliojo STR 1.05.01:2017 pakeitimai – nuo šių metų pradžios pagal šio reglamento 93.20 papunktį, neypatingojo statinio statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre statytojas privalo pateikti kartu su prašymu patvirtinti deklaraciją.

Pažymėtina, kad IGG tyrimų privalomumą nustato STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, o ne statybos užbaigimą reglamentuojantis statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Būtent STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 8 punkte nustatyta, kad IGG tyrimai sudaro statybinių tyrimų dalį, o IGG tyrimų ataskaita yra privalomasis statinio projekto rengimo dokumentas. Šio reglamento 46 punkte nurodyta, kad rengiant ypatingųjų, neypatingųjų statinių statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektus, taip pat kapitalinio remonto projektus, kai keičiamos pamatų konstrukcijos IGG tyrimai privalomi. STR 1.04.02:2011 46 punkte išimčių nenumatyta.

Paminėtas STR 1.04.02:2011 galioja nuo 2011 m. gruodžio 29 d. ir niekada nesikeitė. Iki STR 1.04.02:2011 įsigaliojimo, tai yra laikotarpiu nuo 2003-12-24 iki 2011-12-28 galiojo STR 1.04.02:2004 nuostatos, pagal kurias IGG tyrimai taip pat buvo privalomasis statinio projekto rengimo dokumentas (11 punktas) ir projektiniai IGG tyrimai buvo privalomi naujo, atkuriamo ar rekonstruojamo statinio techniniam projektui rengti, taip pat projektuoti nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus (65 punktas). 

Taigi, nuo 2021-01-01 įsigaliojus reikalavimui pateikti IGG tyrimų ataskaitą neypatingųjų statinių užbaigimo metu, iš esmės reikalaujama prie prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pridėti dokumentą, kuris privalo būti neypatingojo statinio projekte.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta dėl IGG tyrimų privalomumo ypatingiesiems ir neypatingiesiems statiniams ir šių tyrimų ataskaitos privalomumo ypatingųjų, neypatingųjų statinių projektuose ir vykdant statybos užbaigimo procedūras, teigtina, kad:

          – rengiant ypatingųjų, neypatingųjų statinių statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektus, taip pat kapitalinio remonto projektus, kai keičiamos pamatų konstrukcijos, IGG tyrimai privalomi – išimčių nenumatyta;

          – tiek ypatingųjų, tiek neypatingųjų statinių projektų bendrosios dalies bendrojoje techninėje specifikacijoje turi būti pateikti nurodymai, reikalavimai dėl reikalingų žemės sklypo tyrimų (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos metu), tarp jų ir dėl IGG tyrimų;      

   – ypatingųjų statinių projektuose statybos sklypo IGG tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija yra statinio projekto bendrosios dalies priedas ir savivaldybių administracijos turi pareigą patikrinti, ar ypatingojo statinio projekto bendrojoje dalyje yra statybos sklypo IGG tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre;

– neypatingųjų statinių projektuose IGG tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre pateikiama konstrukcijų dalyje, kuri gali būti neteikiama kartu su prašymu išduoti SLD, jeigu statinio projektas sudarytas iš atskirų dalių ir pateikiamos bendroji, architektūrinė, kultūros paveldo tvarkybos (su leidimu atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kai ši dalis privaloma) dalys.

– neypatingojo statinio statybos sklypo IGG tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre statytojas privalo pateikti kartu su prašymu patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą.

https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/inzineriniai-geologiniai-ir-geotechniniai-tyrimai-igg-ka-apie-juos-reikia-zinoti-projektuojant-pastatus

© 2024 Ingeo